Skip links

Các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần,… Cùng Kế Toán Thuận Thiên tìm hiểu khái niệm và ưu, nhược điểm của những loại hình này trong bài viết sau.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách trong mọi hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân và doanh nghiệp tư nhân thì không có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Trong đó, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như có toàn quyền sử dụng phần lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân cũng có thể trực tiếp điều hành công ty hoặc thuê người khác quản lý các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Ưu điểm

 • Vì có một chủ sở hữu duy nhất nên doanh nghiệp tư nhân có thể toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Chế độ trách nhiệm toàn quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân giúp tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng và giúp doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc của pháp luật so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm

Vì không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của doanh nghiệp tư nhân khá cao, chủ doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tài sản của mình chứ không giới hạn theo số vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Vì thế, loại hình doanh nghiệp này không được ưu tiên lựa chọn.

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Thành lập công ty tư nhân

Loại hình công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu gọi là thành viên hợp danh. Ngoài thành viên hợp danh, doanh nghiệp có thể thêm các thành viên góp vốn. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp này không được phát hành chứng khoán.

Trong công ty hợp danh, các thành viên hợp danh có quyền quản lý, tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty và cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn sẽ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định trước đó theo Điều lệ công ty nhưng sẽ không được tham gia quản lý công ty hay hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Ưu điểm

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh mà loại hình công ty hợp danh dễ tạo niềm tin và uy tín với khách hàng và đối tác kinh doanh.
 • Do số lượng các thành viên ít nên việc điều hành và quản lý công ty không quá phức tạp.

Nhược điểm

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên rủi ro mà các thành viên hợp danh phải chịu là rất lớn.
 • Thành viên góp vốn bị nhiều hạn chế vì không có quyền quản lý doanh nghiệp
 • Loại hình này thường áp dụng với các doanh nghiệp có lĩnh vực chuyên môn
 • Công ty hợp danh không được phát hành chứng khoán trên thị trường

Xem thêm: Thành lập công ty tại Tây Ninh

Công ty TNHH 1 thành viên

 • Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (còn gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và có nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ đăng ký cũng như có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty mà không bị chi phối hoặc cản trở khi đưa ra quyết định.
 • Công ty TNHH 1 TV có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình nên sẽ ít gây rủi ro cho chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu có thể phụ trách kế toán cho doanh nghiệp mà không cần thuê ngoài.
 • Loại hình này được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn

Ưu điểm

 • Rủi ro thấp hơn vì có tư cách pháp nhân nên các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản, dễ vận hành và quản lý
 • Chủ sở hữu có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
 • Được phát hành trái phiếu ra bên ngoài để huy động vốn.

Nhược điểm

 • Chi phí lương của chủ sở hữu không được tính vào chi phí của doanh nghiệp.
 • Do chỉ có một thành viên và không được phát hành cổ phiếu nên việc huy động vốn bị hạn chế.

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên, có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn góp vào doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phần.
 • Các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp. Vốn điều lệ công ty TNHH 2 TV trở lên chính là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên đã cam kết góp cho công ty. Các thành viên khi đã cam kết góp vốn thì phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp các thành viên không hoặc chưa góp đủ số vốn theo cam kết thì công ty phải thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ.

Ưu điểm

 • Ít rủi ro vì có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp.
 • Số lượng thành viên ít, thành viên thường là những người quen biết, tin cậy lẫn nhau nên việc quản lý không quá phức tạp.
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát sự thay đổi thành viên.
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm

 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh;
 • Việc huy động vốn bị hạn chế do doanh nghiệp không có quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2 đến 50 thành viên. (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 người và không hạn chế số lượng thành viên tối đa. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Các cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, loại trừ một số trường hợp cổ đông đó sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết
 • CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng.
 • Vốn điều lệ của CTCP là tổng giá trị mệnh giá của các cổ phần đã bán. Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký thành lập công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi rõ trong Điều lệ công ty. Các cổ đông đã đăng ký mua phải thanh toán đủ số cổ phần trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình có cổ đông khác và chỉ được chuyển nhượng phần cổ phần phổ thông của mình cho người không phải cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • CTCP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

Ưu điểm

 • Ít rủi ro cho các cổ đông vì họ chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần khá linh hoạt, tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào doanh nghiệp
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần cao qua việc phát hành cổ phần hoặc cổ phiếu ra thị trường
 • Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên trong công ty cổ phần khá đơn giản, không cần các thủ tục thay đổi cổ đông.

Nhược điểm

 • Việc quản lý và điều hành công ty phức tạp do số lượng cổ đông lớn.
 • Các cổ đông sáng lập công ty có thể bị mất quyền kiểm soát
 • Quy trình thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần

Lời kết

Trên đây là những loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Việc xác định loại hình doanh nghiệp phù hợp khi thành lập công ty đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải xem xét nhiều yếu tố như vốn điều lệ, sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, mục tiêu phát triển kinh doanh trong tương lai,.. Kết toán Thuận Thiên hy vọng bài viết trên sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát và giúp bạn có thể phân biệt các loại hình doanh nghiệp hiện nay. Việc tìm hiểu và so sánh các loại hình doanh nghiệp sẽ giúp bạn có thể quyết định nên lựa chọn xây dựng cơ cấu doanh nghiệp của mình một cách phù hợp nhất

Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty mới thì có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Kế Toán Thuận Thiên. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất cũng như tiết kiệm nhất, quy trình luôn rõ ràng minh bạch, luôn đúng hạn, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời trong và sau khi hoàn thành dịch vụ. Đặc biệt, khi đăng ký thành lập công ty trọn gói tại Kế Toán Thuận Thiên, bạn sẽ nhận được 3 tháng khai thuế miễn phí.
Ngoài ra, nếu bạn đang gặp các vấn đề về dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế cuối năm tại TP.HCM hoặc các vấn đề khác có liên quan thì liên hệ ngay Kế Toán Thuận Thiên qua số hotline: 0902.91.91.52 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

Xem thêm:
No data was found
5/5 – (1 bình chọn)
Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan...
Vốn pháp định là gì và những đặc điểm như thế nào? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu ngay qua bài viết sau nhé!...
Thành lập công ty tại Bắc Ninh cần chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ pháp lý phức tạp. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín -...
Pháp lý khi khởi nghiệp thường gặp những vấn đề, khó khăn nào mà các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài...
Cá nhân kinh doanh là hình thức hoạt động kinh doanh do một cá nhân đứng ra tổ chức và điều hành. Người cá nhân này chịu trách nhiệm về...
Pháp nhân là gì? Cần thỏa những điều kiện gì thì mới được các định tư cách pháp nhân? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác