Skip links

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm và thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Vậy công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có đặc điểm, ưu điểm hay nhược điểm ra sao. Hãy cùng Kế toán Thuận Thiên tìm hiểu nhé

Công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 111 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty cổ phần được định nghĩa là một doanh nghiệp, trong đó phải đáp ứng các yếu tố sau:

 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp được chia thành nhiều phần ngang nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông là người nắm giữ cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức hay cá nhân. Số lượng cổ đông ít nhất trong một công ty là 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản ghi nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn hay phần trăm đã góp vào công ty.
 • Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần được gọi là cổ tức.
 • Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phiếu.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác một cách hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1
 • Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp lý được Nhà nước công nhận kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn hợp pháp.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Hiện nay, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, tuy nhiên công ty cổ phần có những đặc điểm riêng như sau:

Về cổ đông công ty
Thành viên của công ty cổ phần được gọi là các cổ đông. Cổ đông là những người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty. Pháp luật quy định về số cổ đông công ty tối thiểu là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Điều này giúp công ty cổ phần có thể mở rộng số lượng thành viên cho doanh nghiệp tùy theo nhu cầu của mình.

Vốn điều lệ và khả năng huy động vốn của công ty
Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua những cổ phần chính là cách để góp vốn của mình vào công ty cổ phần.
Công ty cổ phần có khả năng huy động nguồn vốn linh hoạt. Giống như các loại hình công ty khác, công ty cổ phần có thể huy động vốn từ các khoản vay của tổ chức, cá nhân làm việc trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cổ phần còn có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chẳng hạn như:

 • Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần ban hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Việc phát hành cổ phiếu là một điểm mạnh mà công ty trách nhiệm hữu hạn không có được.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các loại cổ phần

Theo quy định tại Điều 114 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, có các loại cổ phần như sau:

 • Cổ phần phổ thông
 • Cổ phần ưu đãi gồm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ phần ưu đãi hoàn lại, Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Đặc điểm về tư cách pháp nhân
Theo Bộ luật dân sự năm 2015 một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Được thành lập hợp pháp.
 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
 • Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Công ty cổ phần nếu có đầy đủ tư cách pháp nhân thì công ty có thể chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các tranh chấp dân sự, thương mại nếu có. Công ty có quyền sở hữu tài sản riêng. Còn các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần của công ty chứ không sở hữu tài sản của công ty.

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đây là hai cơ quan có quyền lực đặc trưng điều hành hoạt động của công ty cổ phần. Giữa hai cơ quan này có sự liên kết và kiểm soát nhau, không có ai có quyền lực cao hơn ai và đây là cơ quan bắt buộc phải có trong công ty cổ phần:

 • Đại hội đồng cổ đông được quy định gồm tất cả các thành phần cổ đông có quyền biểu quyết và quyết định cao nhất của công ty.
 • Hội đồng quản trị: đây được xem là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền đại diện cho công ty quyết định và thực hiện quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp, trừ các quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của doanh nghiệp có từ 03 đến 11 thành viên, trong đó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên.

Chuyển nhượng cổ phần

 • Theo quy định, các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, cản trở gây hạn chế chuyển nhượng:
 • Bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ công ty và phải ghi rõ việc tại sao lại hạn chế đó trên cổ phiếu tương ứng.
 • Cổ phần của cổ đông sáng lập ra doanh nghiệp chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác trong vòng 03 năm đầu sau thành lập công ty. Nếu chuyển cho người không phải cổ đông sáng lập công ty thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông của công ty.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng trong trường hợp này.
  Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện tương đối linh động, có thể thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Cũng giống như những phương thức kinh doanh khác, công ty cổ phần cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng:

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm

 • Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro không quá cao.
 • Công ty cổ phần có quy mô phát triển và hoạt động lớn mạnh, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa nên rất thuận lợi khi mở rộng kinh doanh.
 • Do có cơ cấu vốn, khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu nên đây là ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình khác.
 • Công ty sở hữu tính độc lập cao giữa quản lý và sở hữu, vì thế việc quản lý sẽ đạt hiệu quả cao hơn

Nhược điểm

 • Số lượng cổ đông có thể rất lớn, nên việc quản lý, điều hành công ty tương đối phức tạp, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông chia phe đối lập về lợi ích.
 • Khả năng bảo mật về những vấn đề kinh doanh, tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các thành phần cổ đông của công ty.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Chuẩn bị hồ sơ

 • Căn cứ Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:
 • Cần chuẩn bị giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục I-4 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Chuẩn bị về điều lệ công ty.
 • Bên cạnh, cần thêm danh sách cổ đông sáng lập doanh nghiệp và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần vào hồ sơ.
  Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đăng ký công ty cổ phần đối với người đại diện theo đúng quy định của pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty và cổ đông sáng lập hay cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập hay cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đăng ký công ty cổ phần đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và đầu tư đối với trường hợp công ty được sáng lập hoặc tham gia thành lập bởi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn được thi hành.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty

Nơi nộp hồ sơ
Có 02 cách thức và địa điểm để nộp hồ sơ, cụ thể là:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng điện tử (bắt buộc tại Hà Nội và TPHCM) tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quy định bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thời gian giải quyết
Tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hồ sơ sẽ hoàn tất trong 3 ngày làm việc nếu không có vấn đề không đáng xảy ra.

Phí, lệ phí cần nộp
50,000 đồng 1 lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).
Miễn phí hoàn toàn đối với các hồ sơ đăng ký qua mạng internet.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Kế Toán Thuận Thiên

Sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ phần là giải pháp cho nhiều cá nhân và tổ chức hiện nay. Các dịch vụ trọn gói giảm bớt phát sinh, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Kế toán Thuận Thiên là một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần chuyên nghiệp, trọn gói, sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp:

 • Tư vấn miễn phí các quy định liên quan đến thành lập công ty cổ phần: Điều kiện, vốn pháp định, đặt tên công ty, quy trình thủ tục liên quan…
 • Soạn thảo và chuẩn bị tất cả hồ sơ, giấy tờ theo quy định và nộp sở kế hoạch & đầu tư. Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của sở, nếu có sai sót.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh.
 • Khách hàng được bàn giao giấy phép kinh doanh tại nhà, theo yêu cầu.
 • Thực hiện các yêu cầu sau khi nhận giấy phép kinh doanh theo quy định: Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia, đăng báo, làm biển hiệu, mua chữ ký số theo yêu cầu, khắc dấu tròn, đăng ký mã số thuế, mua hóa đơn…

Chúng tôi cam đoan đặt hiệu quả và chất lượng công việc và khách lên trên hết. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được các ưu đãi tốt nhất và nhanh chóng nhất nhé!

Xem thêm:

Xem thêm:
No data was found
Đánh giá
Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Ban giám đốc có vai trò quan trọng trong việc định hình tầm nhìn và mục tiêu của công ty, xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan...
Vốn pháp định là gì và những đặc điểm như thế nào? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu ngay qua bài viết sau nhé!...
Thành lập công ty tại Bắc Ninh cần chuẩn bị những thủ tục, hồ sơ pháp lý phức tạp. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín -...
Pháp lý khi khởi nghiệp thường gặp những vấn đề, khó khăn nào mà các chủ doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài...
Cá nhân kinh doanh là hình thức hoạt động kinh doanh do một cá nhân đứng ra tổ chức và điều hành. Người cá nhân này chịu trách nhiệm về...
Pháp nhân là gì? Cần thỏa những điều kiện gì thì mới được các định tư cách pháp nhân? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác