Skip links

Hướng Dẫn Dễ Hiểu Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2024

Tìm hiểu chi tiết về cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2024, bao gồm mức thuế suất, các khoản miễn trừ và hướng dẫn tính thuế dễ hiểu.

Tóm Tắt Các Ý Chính

 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế mà cá nhân phải nộp cho nhà nước, tính trên thu nhập chịu thuế từ các nguồn như tiền lương, kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…
 • Các bước tính thuế TNCN bao gồm: Xác định thu nhập tính thuế, xác định số người phụ thuộc, tính giảm trừ gia cảnh, áp dụng biểu thuế toàn phần để tính thuế phải nộp.
  • Đối với người Việt Nam có hợp đồng lao động: Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.
  • Đối với người Việt Nam không có hợp đồng lao động: Mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên: Thuế suất 10%.
  • Đối với cá nhân không cư trú: Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%.
 • Thu nhập tính thuế TNCN là tổng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định của Luật.
 • Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh bằng một khoản tiền nhất định trên thu nhập tính thuế cho bản thân và mỗi người phụ thuộc.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực tiếp do cá nhân có thu nhập nộp vào ngân sách Nhà nước, là nghĩa vụ tài chính mà công dân phải thực hiện khi thu nhập đạt đến ngưỡng chịu thuế theo quy định của pháp luật. Việc tính thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo các phương pháp và mức thuế khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng nộp thuế và loại thu nhập.

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024, giúp bạn nắm rõ hơn về nghĩa vụ thuế của mình.

I. Căn Cứ Pháp Lý

 • Luật Thuế TNCN năm 2007
 • Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

II. Mức Đóng Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Việc xác nhận mức đóng thuế thu nhập cá nhân được chia làm 2 dạng là biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần.

Biểu thuế lũy bán toàn phần là phần áp dụng cho thu nhập tính thuế tiền công, tiền lương, kinh doanh của cá nhân và tổ chức. Mức đóng thuế được quy định ở biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Biểu thuế toàn phần là áp dụng cho thu nhập tính thuế từ những chuyển nhượng vốn, hoạt động đầu tư, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng thương mại, bản quyền, trúng giải thưởng, nhận tài sản thừa kế, quà tặng. Mức đóng thuế TNCN được quy định ở biểu thuế toàn phần như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
Thu nhập từ đầu tư vốn 5
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
Thu nhập từ trúng thưởng 10
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này 20
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này 0,1
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

III. Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2024

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Công thức áp dụng để tính thuế thu nhập cá nhân
Công thức áp dụng để tính thuế thu nhập cá nhân

Đối với cách tính thuế thu nhập cá nhân với cá nhân cư trú sẽ có 2 trường hợp đó là có hợp đồng lao động trên 3 tháng và với không có hợp đồng lao động

1.1 Trường hợp 1: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động trên 3 tháng, có thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Bước 1: Xác định tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong kỳ tính thuế.
 • Bước 2: Loại trừ các khoản thu nhập được miễn thuế như:
  • Tiền lương làm thêm giờ, ca đêm với mức cao hơn giờ hành chính
  • Thu nhập của thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu vận tải quốc tế
 • Bước 3: Xác định thu nhập chịu thuế bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi các khoản miễn thuế.
 • Bước 4: Tính các khoản giảm trừ gia cảnh:
  • Giảm trừ 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế
  • Giảm trừ 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc
  • Giảm trừ khoản đóng bảo hiểm, từ thiện, khuyến học trong hạn mức quy định
 • Bước 5: Xác định thu nhập tính thuế bằng cách lấy thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.
 • Bước 6: Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần ở phần II để xác định mức thuế suất tương ứng với thu nhập tính thuế.
 • Bước 7: Tính số thuế TNCN phải nộp bằng cách nhân thu nhập tính thuế với thuế suất tương ứng.
  • Công thức: Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Ví dụ: Giả sử ông Nguyễn Văn A là nhân viên văn phòng, có vợ và 1 con nhỏ phụ thuộc. Thu nhập trong năm của ông A như sau:

 • Lương tháng: 18.000.000 đồng
 • Đóng BHXH mỗi tháng: 10,5% lương tháng
 • 1 người phụ thuộc

Tính như sau:

 • Bước 1: Thu nhập chịu thuế trong tháng = Lương tháng = 18.000.000 đồng
 • Bước 2: Không có thu nhập được miễn thuế
 • Bước 3: Thu nhập chịu thuế = 18.000.000 đồng
 • Bước 4: Các khoản giảm trừ
  • Giảm trừ bản thân: 11.000.000 đồng
  • Giảm trừ người phụ thuộc: 4.400.000 đồng
  • Đóng BHXH: 18.000.000 x 10,5% = 1.890.000 đồng Tổng giảm trừ: 11.000.000 + 4.400.000 + 1.890.000 = 17.290.000 đồng
 • Bước 5: Thu nhập tính thuế = 18.000.000 – 17.290.000 = 710.000 đồng
 • Bước 6: Áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần
  • Thu nhập tính thuế 0 – 5 triệu: 5%
  • Thu nhập 5 – 10 triệu: 10%
  • Thu nhập trên 10 triệu: 15%
 • Bước 7: tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng = 710.000 x 5% = 35.500 đồng

Vậy, số thuế TNCN phải nộp trong 1 tháng với các điều kiện trên là 35.500 đồng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp rút gọn bằng cách tính “thu nhập tính thuế” và áp dụng bảng dưới đây để ra mức thuế TNCN cần phải đóng.

Bậc Thu nhập tính thuế Thuế suất Cách tính số thuế TNCN phải nộp
Cách tính 1 Cách tính 2
1 Đến 5 triệu 5% 0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 5% thu nhập tính thuế
2 Trên 5 triệu – 10 triệu 10% 0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu 10% thu nhập tính thuế – 0,25 triệu
3 Trên 10 triệu – 18 triệu 15% 0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu 15% thu nhập tính thuế – 0,75 triệu
4 Trên 18 triệu – 32 triệu 20% 1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu 20% thu nhập tính thuế – 1,65 triệu
5 Trên 32 triệu – 52 triệu 25% 4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu 25% thu nhập tính thuế – 3,25 triệu
6 Trên 52 triệu – 80 triệu 30% 9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu 30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu
7 Trên 80 triệu 35% 18,15 triệu + 35% TNTT trên 80 triệu 35% TNTT – 9,85 triệu

1.2 Trường hợp 2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng

 • Đối tượng thuộc trường hợp 2
  • Không ký hợp đồng lao động.
  • Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.
  • Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.
 • Cá nhân có thu nhập dưới 2.000.000 đồng/tháng được miễn thu thuế TNCN
 • Cá nhân có thu nhập từ 2.000.000 đồng/tháng trở lên: Áp dụng thuế suất 10%
  • Công thức: Thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập × 10%
 • Trong đó, tổng thu nhập bao gồm tất cả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác trong kỳ tính thuế.

Trường hợp ngoại lệ không phải đóng thuế:

 • Cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập thuộc diện được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
 • Ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

Bất kỳ mức thu nhập nào lớn hơn 0 đều sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức khấu trừ là 20%
Bất kỳ mức thu nhập nào lớn hơn 0 đều sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức khấu trừ là 20% đối với cá nhân không cư trú

Đối với cá nhân không cư trú, theo quy định của pháp luật, sẽ không được hưởng các khoản giảm trừ gia cảnh. Do đó, bất kỳ mức thu nhập nào lớn hơn 0 đều sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức khấu trừ là 20%. Các khoản được giảm trừ cho nhóm đối tượng này bao gồm khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí, đóng góp khuyến học và làm thiện nguyện.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú như sau:

 • Công thức: Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế x 20%

Trong đó, thu nhập chịu thuế bao gồm tiền công, tiền lương và tất cả các khoản thu nhập khác mà cá nhân không cư trú nhận được trong kỳ tính thuế.

Trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau:

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam
Tổng số ngày làm việc trong năm

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam = Số ngày có mặt ở Việt Nam x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế) + Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam
365 ngày

Thu nhập chịu thuế khác (trước khi áp dụng thuế) được phát sinh tại Việt Nam tại có thể là tiền mặt hoặc không tiền mặt, mà người lao động nhận được ngoài tiền lương và tiền công từ người sử dụng lao động hoặc từ bên thứ ba.

IV. Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online

Hiện nay có rất nhiều phần mềm tính thuế thu nhập cá nhân online rất tiện dụng và thường xuyên cập nhật các mức thuế theo pháp luật, nên bạn có thể tính trực tiếp thuế TNCN online để biết chính xác mức thuế và tránh sai sót, bạn có thể truy cập vào website bên dưới để có thể tìm hiểu thêm

 • Công cụ tính Thuế thu nhập cá nhân của TOPCV: Link

Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024. Việc nộp thuế TNCN là nghĩa vụ của mỗi cá nhân, do đó bạn cần nắm rõ quy định để tránh vi phạm pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào, hãy liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp và hỗ trợ. Chúc bạn thành công trong việc tính toán và nộp thuế TNCN!

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thể truy cập vào website bên dưới để có thể tìm hiểu thêm

 • Công cụ tính Thuế thu nhập cá nhân của TOPCV: Link

Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2022, cá nhân cư trú và không cư trú để tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

Cá nhân cư trú:

 • Là người có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế hoặc có nơi ở đăng ký thường trú tại Việt Nam.
 • Có nghĩa vụ nộp thuế đối với toàn bộ thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân không cư trú:

 • Là người không đáp ứng điều kiện cư trú nêu trên.
 • Chỉ có nghĩa vụ nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Các khoản được giảm trừ khi tính thuế TNCN bao gồm:

 • Giảm trừ bản thân: 11 triệu đồng/năm.
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/năm/người.
 • Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp bắt buộc.
 • Các khoản đóng góp khuyến học, từ thiện, nhân đạo.

Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 theo Luật Quản lý thuế 2019:

 • Cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập: Chậm nhất 01/4/2024
 • Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế: Chậm nhất 02/5/2024
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán: Chậm nhất 15/12/2023 hoặc 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh (nếu mới kinh doanh).

Lưu ý các ngày cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2024 trùng ngày nghỉ nên thời hạn được lùi theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Có thể nộp thuế TNCN theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại quầy thu ngân của Kho bạc Nhà nước.
 • Chuyển khoản ngân hàng.
 • Nộp qua cổng dịch vụ điện tử của Tổng cục Thuế.
Tác Giả Hồng Loan

Tác Giả: Hồng Loan

Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
Mục lục: Hướng Dẫn Dễ Hiểu Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2024

Bài Viết Cùng Chủ Đề

Cập nhật những bài viết mới, kiến thức lĩnh vực kế toán, pháp lý doanh nghiệp, thuế… với kho kiến thức khổng lồ và chuyên sâu được viết bởi những người đầu ngành của Công Ty Thuận Thiên.
Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân online 2024 do Thuận Thiên phát triền giúp bạn tính thuế TNCN một cách chính xác và cập nhật thường xuyên...
Hiểu rõ các trường hợp không phải xuất hoá đơn đơn theo quy định giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và tránh bị phạt....
Khái niệm thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế, cách tính thuế thu nhập cá nhân theo từng bậc thuế....
Nếu doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, thì mọi hoạt động liên quan đến thuế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên, phải xử lý càng sớm càng...
Thuế Môn bài là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước....
Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu về hồ sơ và thủ tục cần thiết cho quá trình khai thuế ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập năm 2024....
Bạn cần tư vấn?
Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác