Skip links

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Thuyết minh báo cáo tài chính luôn đi kèm với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có một bản thuyết minh chuẩn chỉnh và đúng theo quy định. Trong bài viết sau, Kế Toán Thuận Thiên sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách lập thuyết minh báo cáo tài chính với các chỉ tiêu quan trọng.

Thuyết minh báo cáo tài chính luôn đi kèm với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính luôn đi kèm với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Đầu tiên, với phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong bản thuyết minh báo cáo tài chính, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau:

Hình thức sở hữu vốn

Là công ty cổ phần, công ty nhà nước, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân.
Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thể hiện rõ: Tên quốc gia, vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài) của doanh nghiệp, kèm theo biến động cơ cấu vốn chủ sở hữu (tỷ lệ % góp vốn) giữa các nhà đầu tư vào cuối năm tài chính.

Lĩnh vực kinh doanh

Chọn giữa kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp,xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Cần nêu rõ ngành nghề hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và đặc điểm của loại sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Trường hợp chu kỳ sản xuất, kinh doanh kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ bình quân của ngành hoặc lĩnh vực.

Đặc điểm hoạt động trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Giải thích rõ ràng các sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm kinh doanh, quản lý, tài chính, sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô,… có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Cấu trúc doanh nghiệp

Bao gồm:

  • Danh sách công ty con: Liệt kê chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại mỗi công ty con.
  • Danh sách công ty liên doanh, liên kết: Liệt kê chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ góp vốn, mô tả chi tiết tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp trong mỗi công ty liên doanh, liên kết.
  • Danh sách đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Mô tả chi tiết tên, địa chỉ của từng đơn vị.

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp

Một số nguyên tắc và phương pháp kế toán đơn giản trong thuyết minh báo cáo tài chính

Một số nguyên tắc và phương pháp kế toán đơn giản mà bạn cần biết là để áp dụng có thuyết minh báo cáo tài chính:

Một số nguyên tắc và phương pháp kế toán đơn giản

Một số nguyên tắc và phương pháp kế toán đơn giản

Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền:

Ghi rõ tiền gửi ngân hàng là tiền gửi có kỳ hạn hay không kỳ hạn.
Cơ sở để xác định các khoản tương đương tiền là gì? Có đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” không?

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải thu:

Tiêu chí phân loại nợ phải thu (bao gồm phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ).
Phương pháp trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Nguyên tắc và phương pháp kế toán trích khấu hao tài sản cố định:

Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ được tính theo nguyên giá hay giá đánh giá lại.
Các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí thay mới, sửa chữa, bảo dưỡng,…) được ghi vào giá trị ghi sổ hay là chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Ghi rõ phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng hay phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần,…

Nguyên tắc các chi phí trả trước:
Làm rõ khoản chi phí nào là chi phí trả trước phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh.
Ghi rõ phương pháp và thời điểm phân bổ phí trả trước.
Ghi rõ có theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không?

Nguyên tắc kế toán khoản nợ phải trả:

Nợ phải trả có được theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo không?
Nợ phải trả có được đánh giá lại để đáp ứng định nghĩa về khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và các khoản thu nhập khác:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có hoàn toàn phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán “Doanh thu và Doanh thu khác” không? Các phương pháp ghi nhận doanh thu là gì?
Doanh thu hợp đồng xây dựng có tuân thủ chuẩn mực kế toán “Hợp đồng xây dựng” hay không? Các phương pháp được dùng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng là gì?
Các phương pháp ghi nhận thu nhập hoạt động tài chính là gì?
Các nguyên tắc được sử dụng ghi nhận thu nhập khác là gì?

Nguyên tắc kế toán đối với các khoản giảm trừ doanh thu:

Ghi rõ các khoản nào là khoản giảm trừ doanh thu
Có tuân theo chuẩn mực kế toán “các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” để điều chỉnh doanh thu không?

Nguyên tắc giá vốn hàng bán:
Nguyên tắc phù hợp với doanh thu có được đảm bảo không?
Nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí trên mức hàng tồn kho bình thường có được đảm bảo hay không?
Khoản ghi giảm giá vốn hàng bán bao gồm những gì?

Nguyên tắc ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính và xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo có được ghi nhận đầy đủ hay không?

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác nhằm giúp người sử dụng hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp được lập phù hợp với hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ tài chính ban hành.

Xem thêm: Các nghiệp vụ kế toán

Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong thuyết minh báo cáo tài chính

a) Kỳ kế toán năm phải thể hiện rõ kỳ kế toán năm của năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm … đến ngày 31 tháng 12 năm … Nếu như doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ kế toán năm.

b) Về đơn vị tiền tệ sử dụng cần ghi rõ là đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán.

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

a) Chế độ kế toán áp dụng: ghi rõ chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp như Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính phê duyệt bằng văn bản hoặc chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ,…
b) Tuyên bố tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: ghi rõ Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam không? Nếu không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ trong thuyết minh kèm theo lý do.

Bài viết trên đã cho bạn biết cách viết thuyết minh báo cáo tài chính. Nếu bạn đang gặp các vấn đề về dịch vụ kế toán thuế, việc thành lập công ty trọn gói, dịch vụ báo cáo thuế cuối năm tại TP.HCM hoặc các vấn đề khác có liên quan thì liên hệ ngay Kế Toán Thuận Thiên qua số hotline: 0902.91.91.52 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm:

Xem thêm:
No data was found
5/5 – (1 bình chọn)
Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Đối với lĩnh vực tài chính thì có những loại chứng chỉ kế toán gì? Cùng tìm hiểu 8 loại chứng chỉ mà sinh viên tài chính nhất định phải...
Quy trình kế toán là một phần không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn các bước chuẩn nhất...
Kế toán ngân hàng là gì? Nhiệm vụ và công việc chính gồm những gì? Hãy cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết sau...
Bài viết này khám phá ý nghĩa của nguyên lý kế toán và các chức năng, nhiệm vụ mà chúng đảm nhiệm trong việc xây dựng hệ thống kế toán...
Phần mềm kế toán là gì và top 10 phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay gồm những cái tên nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu qua nhé...
Khoản phải thu là gì? Các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Cùng Thuận Thiên tìm hiểu nhé...

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác