Skip links

Báo cáo nội bộ là gì? Mẫu báo cáo nội bộ doanh nghiệp hiện nay?

Báo cáo nội bộ là một tài liệu cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp họ đạt được một đánh giá chính xác về tình hình kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy báo cáo nội bộ là gì? Các mẫu báo cáo nào thường được các doanh nghiệp sử dụng? Cùng Kế Toán Thuận Thiên tìm hiểu qua bài viết dưới đây

1. Báo cáo nội bộ là gì?

Báo cáo nội bộ là một tài liệu mà thành viên trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức tạo ra để chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động nội bộ của họ, bao gồm tình hình kinh doanh, kết quả kinh doanh và số lượng tài sản tồn kho.

Báo cáo nội nộ là gì?
Báo cáo nội nộ là gì?

Báo cáo nội bộ được xem là tài liệu nội bộ và chỉ được phân phối và sử dụng trong nội bộ của doanh nghiệp hoặc tổ chức đó. Nó không được công khai hoặc cung cấp cho công chúng hay bên ngoài tổ chức. Báo cáo nội bộ thường có mục đích cung cấp thông tin chi tiết và cẩn thận về hoạt động nội bộ, giúp các thành viên trong tổ chức hiểu rõ hơn về tình hình và kết quả của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

2. Các loại báo cáo nội bộ phổ biến

Thường thì, trong quá trình xây dựng, một doanh nghiệp sẽ tạo ra bốn báo cáo riêng biệt sau đây:

 • Báo cáo tài chính nội bộ của doanh nghiệp
 • Báo cáo hàng tồn kho nội bộ của doanh nghiệp
 • Báo cáo về chi phí, giá thành sản phẩm và các chỉ số liên quan
 • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định của doanh nghiệp

3. Hướng dẫn lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Dưới đây là cách cơ bản để lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp.

3.1 Các nội dung cần phải có khi lập báo cáo

Các nội dung chính trong một bản báo cáo nội bộ xây dựng theo form chuẩn Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Doanh thu từ việc bán hàng và thu nhập từ cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Các khoản giảm trừ được áp dụng vào doanh thu.
 • Số vốn đầu tư vào các khâu hỗ trợ sản phẩm.
 • Doanh thu từ hoạt động tài chính, bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư, thu hồi và thanh toán các khoản vay nợ.
 • Chi phí lãi vay.
 • Chi phí trả lương và phúc lợi cho nhân viên.
 • Chi phí phục vụ việc bán hàng.
 • Các khoản thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện.
 • …..(các nội dung khác theo yêu cầu và quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC).
Hướng dẫn lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh
Hướng dẫn lập báo cáo nội bộ về tình hình kinh doanh

3.2 Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Một bản báo cáo chuẩn thường bao gồm 5 cột như sau:

 1. Cột 01: Liệt kê các chỉ tiêu được đề cập trong bản báo cáo.
 2. Cột 02: Gán mã số cho các chỉ tiêu tương ứng đã được liệt kê ở cột 01.
 3. Cột 03: Hiển thị số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, dựa trên quý hoặc năm của doanh nghiệp.
 4. Cột 04: Tổng số phát sinh chi tiêu trong kỳ báo cáo liên quan đến từng chỉ tiêu.
 5. Cột 05: So sánh số liệu với năm trước đối với từng chỉ tiêu.

4. Một số mẫu báo cáo thường được của doanh nghiệp

4.1 Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị báo cáo: …………….. Mẫu số B 02 – DN
 Địa chỉ:………………………

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm………

Đơn vị tính:…………

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh Năm

nay

Năm

trước

1 2 3 4 5
  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
  2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

{30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)}

30  

 

11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52) 60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                        Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu trong trường hợp là các đơn vị dịch vụ kế toán cần đề cập đến thông tin chi tiết như Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Trong trường hợp người lập biểu là cá nhân, cần điền đầy đủ thông tin về Số chứng chỉ hành nghề.

4.2 Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B 03 – DN
Địa chỉ:………………………….

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02
3. Tiền chi trả cho người lao động 03
4. Tiền lãi vay đã trả 04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22
    3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
    5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
  6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  của doanh nghiệp đã phát hành 32
3. Tiền thu từ đi vay 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

 

36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

 

40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

 

50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

 

60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Trong trường hợp người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán, yêu cầu đưa ra rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Nếu người lập biểu là cá nhân, thì số chứng chỉ hành nghề cũng phải được ghi rõ.

4.3 Mẫu báo cáo tồn kho

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

BÁO CÁO TỒN KHO

Tháng:………………………………….

Kho:……………………………………..

Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ
Tên SL TT SL TT SL TT SL TT
Loại :
Cộng theo loại
Cộng theo kho
Cộng các kho

 

…, ngày…tháng…năm….

Người lập

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là những thông tin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về báo cáo nội bộ và mẫu báo cáo nội bộ mới nhất của Kế Toán Thuận Thiên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xem thêm:
5/5 – (1 bình chọn)
Tác Giả Hồng Loan
Hiện đang công tác tại Thuận Thiên, với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc hi vọng sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn các vấn đề về Pháp Lý, Thuế Và Kế Toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
Chỉ từ: 300.000Đ/Tháng
Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thuận Thiên
Đăng ký thành lập công ty trọn gói để nhận được
3 tháng DỊCH VỤ thuế miễn phí.

Bình Luận - Hỏi Đáp

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thành lập công ty trọn gói
Chỉ với: 990.000đ
Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các Bài Viết Cùng Chủ Đề

Để giúp nhân viên mới hòa nhập với môi trường và văn hóa của một doanh nghiệp và nắm bắt công việc nhanh chóng, quá trình onboarding được xem là...
Sự xuất sắc của ban lãnh đạo sẽ đóng góp quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức, xây dựng và duy trì một môi trường...
Trong bài viết này ketoanthuanthien.vn sẽ giúp bạn hiểu về khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp là gì và cách tối ưu hóa chúng là rất quan trọng...
Với trách nhiệm phụ trách tổng thể của một doanh nghiệp, CEO chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định lớn và thúc đẩy sự phát triển của công ty....

Bắt đầu bằng câu chuyện hoặc khó khăn của bạn
Liên hệ với Thuận Thiên ngay bạn nhé ♥️

Vui lòng điền thông tin vào form, Thuận Thiên sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất. Hoặc bạn có thể gọi trực tiếp qua Hotline: 0902.91.91.52

* Thông tin khách hàng cung cấp được Thuận Thiên bảo mật và không chia sẽ với bất cứ tổ chức nào khác